Truckpulling; veiligheid, verzekering en reglement
Regelmatig zijn er vragen over de verzekering binnen de truckpullingsport. Om die reden wordt hier uitleg gegeven hoe dit geregeld is of geregeld kan worden. Onderstaande toelichting is puur informatief en er kunnen uiteraard geen rechten aan ontleend worden. Daarnaast betreft het nadrukkelijk alleen de truckpulling in Nederland. Iedere andere variant van de (pulling) sport valt hier buiten.

 Iedereen zal het er mee eens zijn dat veiligheid belangrijk is. Normaal gesproken willen wij graag net zo gezond weer naar bed gaan als wij ‘s morgens waren opgestaan. Dat geldt natuurlijk ook wanneer wij die dag een sport gaan beoefenen of bijwonen.
En als het dan toch ongewild ergens mis gaat dan vinden wij het in Nederland vanzelfsprekend dat de veroorzaker de schade compenseert en daarvoor een verzekering heeft afgesloten. In het geval van truckpulling wordt gebruik gemaakt van gemotoriseerde voertuigen waardoor het veiligheidsrisico toeneemt en de verzekerbaarheid ingewikkelder wordt.Verzekering en truckpulling
De rijksoverheid is zich bewust van de risico's die je met motorvoertuigen loopt. Een WAM verzekering van een door het RDW geregistreerd motorvoertuig is zelfs verplicht zodra deze in gebruik is. Zo'n polis is voor dergelijke voertuigen eenvoudig verkrijgbaar. Maar de standaard WAM polis geldt helaas niet voor deelname aan een gemotoriseerde sport zoals truckpulling. In de polisvoorwaarden wordt het deelnemen aan gemotoriseerde sporten uitgesloten van verzekeringsdekking.
Voor zover ons bekend is er maar één verzekeringsmaatschappij bereid om een aansprakelijkheidsverzekering aan te bieden specifiek voor de truckpulling sport. Verzekeringsmaatschappij De Vereende (voorheen Rialto) uit Rijswijk is al lange tijd aanwezig in verschillende takken van de pullingsport en kan terugvallen op jarenlange ervaring.


Voor truckpullingwedstrijden biedt De Vereende twee verzekeringsopties aan met een aansprakelijkheidsdekking:

1. Aansprakelijkheidspolis voor deelnemers. Hiermee kan een eigenaar van een truckpullingtruck zich voor één wedstrijd of het hele jaar verzekeren voor deelname aan truckpulling wedstrijden in de klassen standaard, (hobby)sport en supersport. De truck is bij deze polis het uitgangspunt. Het betreft een collectieve polis die afgegeven wordt via een overkoepelende (deelnemers)vereniging (zoals NTTO of VTN) voor haar leden.

2. Evenementen aansprakelijkheidspolis voor standaarddeelnemers. Hierbij staat het evenement centraal en kan men voor één evenement alle standaard deelnemers collectief verzekeren. Let wel, dit kan alleen voor standaard trucks zoals omschreven in de polis (met kenteken, geldige APK en zonder wijzigingen aan de motor of truck). De polis biedt geen dekking voor trucks in de klassen (hobby)sport of supersport. Deze polis wordt afgegeven aan wedstrijdorganisatoren en is bedoeld om het organisatoren mogelijk te maken om standaard trucks op verzekerde basis mee te laten doen. Vaak betreffen dat regionale deelnemers die eenmalig mee willen doen en dan is het beter om dit als wedstrijdorganisator collectief te regelen. Deze polis biedt ook mogelijkheden voor standaardtractoren. Voor de exacte informatie en voorwaarden verwijzen wij u naar de tussenpersoon die een agentschap van De Vereende heeft.


Voor de goede orde; een aansprakelijkheidspolis biedt alleen dekking voor schade die veroorzaakt wordt door het verzekerde motorvoertuig en onder de voorwaarden zoals vermeld op de polis. Voor truckpulling gelden bijzondere voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor een geldige dekking. Eén zo'n uitzondering bijvoorbeeld, is dat schade veroorzaakt door de ene deelnemer aan de andere deelnemer uitgesloten is van dekking.
Lees de polis, reglementen en/of wedstrijdovereenkomst daarom goed door en houd je er aan. Dat is en blijft altijd je eigen verantwoordelijkheid als truckeigenaar / deelnemer.Risicobeheer en schadepreventie
Verzekeringsmaatschappij De Vereende hecht veel waarde aan het aanwezig zijn van een vereniging voor met name de niet-standaard deelnemers. Het is de taak van de vereniging om haar leden bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheden. Zaken als keuringen van de voertuigen en voorlichting over toegepaste technieken en gedragingen horen daarbij. Tevens is de vereniging het instrument om wedstrijdorganisaties te informeren over de aandachtspunten van de sport. De verzekeringsmaatschappij kan via de overkoepelende (deelnemers)vereniging communiceren met een partij die de laatste ontwikkelingen weet te bundelen en over te dragen. Zo ontstaan er twee partijen met één gezamenlijk belang: een verantwoorde veiligheid die de sport niet in de weg staat.

De veiligheidsvoorschriften zijn opgenomen in de reglementen en wedstrijdvoorwaarden die de overkoepelende (deelnemers)verenigingen hanteren. Omdat de risico’s in de sport en de aanwezige verzekeraar hetzelfde zijn, is de opzet van reglementen en wedstrijdovereenkomsten van de bestaande (deelnemers)verenigingen grotendeels gelijk. De reglementen en wedstrijdvoorwaarden zijn door De Vereende van toepassing verklaard in de verzekeringspolis.


De volgende documenten worden gehanteerd:

Het reglement
; hierin zijn de veiligheidsregels opgenomen met betrekking tot de trucks en de regels met betrekking tot de wedstrijd/demo. Naast de veiligheidsaspecten staan in het reglement ook alle andere zaken ten aanzien van deelname, sportiviteit en competitie.

De wedstrijdovereenkomst
; hierin zijn de veiligheidsregels opgenomen met betrekking tot de wedstrijdbaan en het evenemententerrein. Deze wedstrijdovereenkomst dient te zijn afgesloten tussen de overkoepelende (deelnemers)vereniging en wedstrijdorganisator en is vereist voor een geldige verzekeringsdekking.

Voor vragen over de wedstrijdovereenkomst of reglementen kunt u terecht bij de betrokken overkoepelende (deelnemers)verenigingen.
Naast het bovenstaande met betrekking tot verzekeraar en overkoepelende (deelnemers)verenigingen zijn er nog andere partijen betrokken die ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben.


Truck en deelnemer
De truckeigenaar en / of de deelnemer behoort voor een geldige aansprakelijkheidsverzekering te zorgen tijdens deelname aan truckpulling. Voor de (hobby)sport en supersport kan dit via een collectieve polis van een overkoepelende (deelnemers)vereniging. De overkoepelende (deelnemers)vereniging keurt de truck om te beoordelen of deze voldoet aan het reglement. Dit betreft echter een momentopname; de truckeigenaar en / of deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de reglementen en verzekeringsvoorwaarden.

“Wees bewust van je eigen verantwoordelijkheid” is hierbij belangrijk. Bij het niet naleven van de reglementen is de eigenaar en/of rijder persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zodra er schade wordt veroorzaakt, waarbij de verzekeraar niet uitkeert.


Sleepwagen
De sleepwagen heeft een belangrijke rol binnen de sport. Niet alleen voor de wedstrijd op zich, maar ook ten aanzien van de veiligheid. De sleepwagen dient geschikt te zijn voor de truckpulling sport. Niet elke sleepwagen is dat, al is het maar vanwege te weinig remvermogen. Ten aanzien van de veiligheid dienen de sleepwagens te voldoen aan een sleepwagenreglement. De sleepwageneigenaar is verantwoordelijk voor het voldoen aan dit reglement en dient dit aan te tonen. De overkoepelende (deelnemers)verenigingen toetsen vervolgens of de sleepwagen de vereiste capaciteit heeft voor de klassementen. De overkoepelende (deelnemers)verenigingen hanteren daarom een lijst van sleepwagens die zijn toegelaten.


Wedstrijdorganisator
De wedstrijdorganisator is en blijft eindverantwoordelijk voor het evenement dat zij organiseert. Om die reden is het van groot belang om als organisator voldoende aandacht te schenken aan de veiligheid en verzekering. Voor de verzekering van het evenement op zich verwijzen wij naar de verzekeraars/tussenpersonen.

De wedstrijdorganisator heeft hiervoor twee opties:

a. Sluiten van een wedstrijdovereenkomst met een overkoepelende (deelnemers)vereniging die waarborgt dat de bij haar ingeschreven deelnemers zijn verzekerd middels een op de sport truckpulling aangepaste aansprakelijkheidsverzekering;

b. Sluiten van een Evenementen aansprakelijkheidspolis voortrucks van de standaard klasse (geldig kenteken en geldige APK vereist, zonder wijzigingen aan de motor of truck).
Slotsom
De verzekeringspolis geeft aan waaraan voldaan moet worden om daadwerkelijk dekking te hebben. Beide polissen zijn gebaseerd op de reglementen en voorwaarden van de overkoepelende (deelnemers)verenigingen. Wanneer een van de betrokken partijen niet voldoet aan de voorwaarden kan de situatie ontstaan dat er wel een verzekering is, maar geen dekking. Het advies ´bezint eer ge begint´ gaat hierbij op.

Voor meer informatie over uw situatie in deze sport kunt u contact opnemen met een van de overkoepelende (deelnemers)verenigingen of verzekeringsdeskundigen. Zij kunnen u antwoorden geven op de specifieke situaties die in deze sport van toepassing zijn.


Dit document is tot stand gekomen in overleg met:

Bestuur Vereniging Truckpulling Nederland (VTN)
Bestuur Nederlandse Truck en Tractorpulling Organisatie (NTTO)
Faber Adviseurs, Nijeveen


Opgemaakt op 1 mei 2013.
Wijzigingen onder voorbehoud.
De opsteller aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid in welke situatie en / of op welke wijze dan ook, optredend naar aanleiding van dit artikel. Het artikel is alleen informatief zodat de organisatoren van en deelnemers aan truckpullingwedstrijden er van doordrongen zijn welke risico's er (kunnen) zijn indien het voertuig bij calamiteiten niet verzekerd is, of wegens niet naleving van de voorschriften er geen dekking blijkt te zijn.


 
Auteur:
Laatst aangepast: 17-5-2013 - 16:12:13